Styremøte 26. mai

Skrevet av Det Norske Travselskap ,  23.05.2023
Artikkelbilde
Foto: Hesteguiden.com

26. mai er det styremøte i Det Norske Travselskap (DNT). Her får du informasjon om de sakene som styret skal behandle på dette styremøtet.

Sakslisten til styremøter i DNT publiseres på travsport.no en uke før møtet. Se sakslisten og protokoller fra tidligere styremøter her. På styremøte 26. mai skal styret behandle 11 vedtakssaker og bli orientert om sju andre saker.

Vedtakssaker
Første vedtakssak er konstituering av styret. Under denne saken får styret en gjennomgang av elementer som styreinstruks, DNTs etiske retningslinjer, vær varsom plakat for sosiale medier, samt strategiplan og handlingsplan. I tillegg vil styret diskutere arbeidsform og eventuelle ansvarsområder.

Sak nummer to gjelder regnskapsrapport per 30. april. Resultatregnskapet viser et overskudd på 26,35 millioner kroner, hvilket er et positivt avvik mot budsjett på 48,8 millioner kroner. Bakgrunnen for det positive avviket er overskuddsdisponeringen som styret i Norsk Rikstoto (NR) foretok ved behandling av sitt årsregnskap for 2022. Der ble det besluttet å utdele 45,5 millioner kroner til DNT, som er en ikke-budsjettert inntekt. Beløpet ble mottatt i april 2023.

Sak tre gjelder DNTs representasjon i styrer, komiteer og utvalg, samt drifts og eiendomsselskaper der DNT har representasjonen. Styret vil under dette sakspunktet vurdere sammensetning og deltakelse.

I sak nummer fire skal styret diskutere styrerepresentasjon hos NR. Sammensetningen av styret i NR står beskrevet i § 6 i deres vedtekter, og stifterne (DNT og Norsk Galopp) har i fellesskap rett til å oppnevne ett medlem og ett varamedlem.

Under sak nummer fem får styret presentert oppfølgningsaker fra DNTs generalforsamling. Protokollen fra generalforsamlingen er foreløpig ikke signert. Selv om protokollen ikke er klar er det likevel noen saker som styret allerede kan ta stilling til og få informasjon om fremdriften i. Dette omhandler saker vedtatt under sakspunktet «andre innkomne forslag», herunder generalforsamlingssak 12 forslag 1, fra Innlandet Travforbund om andelslag og forslag 3 fra Nitelven Travlag vedrørende etablering av reglementskomite. I tillegg til dette får styret informasjon om videre arbeid med generalforsamlingsvedtatte lovendringer.

Sak nummer seks gjelder arbeidet med terminlisten for 2024, der styret skal komme med innspill til de prinsipper som skal gjelde ved utarbeidelsen av neste års terminliste. Administrasjonen vil presentere en historisk utvikling av antall løpsdager og status for 1. kvartal 2023, vurderinger knyttet til internasjonalt samarbeid, V75 og storløpsdager, samt forslag til fremdriftsplan for terminlistearbeidet.    

Raseorganisasjonene Veikle Balder og Travavl har kontaktet DNTs administrasjon vedrørende arbeid med utvikling i travsporten, og det er startet en dialog vedrørende ønsket om utviklingskonferanse for sporten. Formålet med en slik konferanse vil være å påvirke til utviklingstenkning og tiltak gjennom deling av kunnskap, erfaring og historier innenfor aktuelle tema. En utviklingskonferanse skal være aktuell for alle i travsporten som interesserer seg for utvikling. Med tanke på forankring i DNTs organisasjon og behovet for oppgaveprioritering, vil styret få presentert foreløpig saksunderlag til vurdering under sak nummer sju.

Under sak åtte vil styret få presentert de juridiske vurderingene som er gjort knyttet til DNTs rettigheter på lyd, bilde og sportsdata, sett opp mot teksten i «Forskrift om fordeling av overskuddet fra pengespill på hest».

Neste sak gjelder DNTs avlsfond, der det fremlegges forslag til endring i fondets vedtekter. Forslaget til vedtektsendringer handler om at man ved eierskap med samme ansvarshavende i flereierforhold, skal ha muligheten til å slå sammen flere avlskontoer.

Sak nummer 10 gjelder møteplan for styret og DNTs Landsråd. Siste vedtakssak handler om fremdrift i endring og organisering av ansvar gjeldende arbeidsoppgaver i Norsk Trav AS.

Orienteringssaker
Orienteringssaker består i hovedsak av saker der administrasjonen orienterer styret om aktuelle oppgaver, prosjekter, organisasjonssaker eller lignende. Blant de overordnende orienteringene til dette styremøtet, vil det informeres om generalforsamling i Bjerke Dyrehospital og status i pågående IT-aktiviteter i DNT.

Under status hest, som for øvrig blir publisert månedlig på travsport.no her, får styret en status i antall starthester, utvikling i antall løp, antall hester i løp, utviklingen i antall starter per hest, samt innkjørt per hest – fordelt på rase.

Med bakgrunn i ny pengespillov og tilhørende forskrifter er det utarbeidet tilskuddsbrev til drifts- og eiendomsselskaper som hensyntar bestemmelsene i lovverket. Tilskuddsbrevet er basert på tidligere styrebehandlinger.  

Klasseløpsauksjonen 2023 arrangeres lørdag 9. september som en hybridauksjon, der budgivningen foregår over nett samtidig som det skal være mulig å by på hestene fysisk fra restauranten på Bjerke Travbane. Samarbeidspartner for årets auksjon er Hestesportsmedier AS/Clip My Horse.

Under siste orienteringssak blir styret orientert om kjennelse i Borgarting Lagmannsrett i saken der det er reist søksmål mot DNT.