Endringer i straff for driving i travløp

Skrevet av Avdeling for hestevelferd,  22.12.2022
Artikkelbilde

Fra og med 1.1.2023 gjøres det endringer i retningslinjene for sanksjonering av ureglementert driving. Endringene medfører at sanksjonene for enkelte typer forseelser skjerpes betraktelig.

DNTs Løpsreglements § 10-5 inneholder bestemmelser om hva som tillates, og ikke tillates, av maning, driving eller korrigering av hesten i travløp. Bestemmelsene har i første rekke til hensikt å beskytte hestene mot enhver form for behandling som kan påføre dem unødige påkjenninger eller belastninger når de deltar i travløp. Dette innebærer at regelverket også har bestemmelser med et klart forebyggende formål, og til sammen skal dette tydelig synliggjøre at hensynet til hestens beste alltid er førende for hva man kan kreve av hestene i konkurransesammenheng. 

Den enkelte kusk eller rytter som deltar i travløp er ansvarlig for til enhver tid å ivareta hesten på best mulige måte. Driving, maning og/eller korrigering av hesten i travløp skal i alle tilfeller være moderat ved bruk av tommen/tøylen i lette, enkeltstående bevegelser ovenfra og ned. I tilfeller der regelverket brytes, er det grunnlag for at banedommernemnden sanksjonerer kusken eller rytteren. Frem til nå har langt de fleste regelbrudd på dette området blitt sanksjonert tilnærmet likt, noe som vil bli endret ved nyttår. Differensiering av de ulike måter å, på ureglementert vis, mane, drive eller korrigere hesten på tar utgangspunkt i en helhetlig vurdering av alvorlighetsgraden basert på hestens velferd og travsportens omdømme. 

Endringene omhandler følgende:

  • Inndeling i tre kategorier for sanksjonering basert på alvorlighetsgrad
  • Lengre gjentakelsesperioder for forseelser som omhandler ureglementert driving
  • Direkte utelukkelse ved 3.gangs gjentakelse innenfor gjentakelsesperioden

Kategoriene for ureglementert driving vil benevnes som feilaktig driving, ureglementert driving og grov ureglementert driving. Forseelser som faller inn under kategorien feilaktig driving og ureglementert driving vil bli sanksjonert med bøter, og der nivået på bøtene vil være høyere for ureglementert driving enn for feilaktig driving. Forseelser som kategoriseres om grov ureglementert driving vil bli sanksjonert med bøter og utelukkelse fra å delta i travløp som kusk og/eller rytter. Utelukkelsen vil være tidsbestemt.

I kategorien for feilaktig driving vil regelbrudd som  "gynging", eller annen ureglementert bevegelse i sulkyen, bruk av store armbevegelser/vifting med tømmer/tøyler men uten at hesten berøres, driving nedenfra og høylytte rop befinne seg. 

Kategorien for ureglementert driving vil omfatte regelbrudd om innebærer at man ikke har overholde kravet til at drivingen skal være moderat. Det kan være tilfeller av for mange drivinger og/eller driving om for lang distanse i løpet, driving som er for intens, berøring av hestens hale e.l.

Grov ureglementert driving omfatter den type av atferd som overhodet ikke skal forekomme i travløp. Det kan være driving som klart overskrider kravet til moderasjon, eller annen uakseptabel behandling av hesten slik som eks. rykking i tømmer/tøyler. Det presiseres samtidig at det er nulltoleranse for bruk av bein mot hesten, uavhengig av hvilken kraft som legges i en slik bevegelse.

I sanksjonsnormen, som er banedommernemndenes retningslinje for sanksjonering, vil gjentakesesperiodene for brudd mot bestemmelsene for ureglementert driving forlenges kontra andre forseelser. Gjentakelsesperiodene avhenger av antallet kjørte løp foregående kalenderår, og hvor mye de enkelte periodene blir forlenget vil variere for de ulike kategoriene. All gjentakelse av brudd mot regelverket innenfor en gjentakelsesperiode medfører at sanksjonen skjerpes.

I tilfeller der en utøver ikke endrer sin atferd knyttet til driving, maning eller korrigering av hesten i tilstrekkelig grad, vil utelukkelse fra å delta i travløp ilegges i tillegg til bot fra og med 3.gangs gjentagelse. En slik sanksjonsform vil bli benyttet selv om regelbruddet i seg selv kategoriseres som ureglementert driving, og ikke grov ureglementert driving.

Den til enhvert tid gjeldende utgave av DNTs Løpsregement og sanksjonsnorm publiseres på DNTs nettside, 

https://www.travsport.no/Lover--Reglement/

DNT har i forbindelse med endringen som er omtalt ovenfor utarbeidet en informasjonsvideo som kan sees her,

https://dnt-tv.solidtango.com/video/travinfo-ureglementert-driving

https://www.youtube.com/watch?v=lWho4UzQLjo&list=PLSpr-teNAOZ9wBFyP-HigzQPTiX_fgBTQ

Både banenes dommernemnder, og DNT er tilgjengelig for spørsmål og informasjon om endringene knyttet til ureglementert driving i travløp.