Sjenering i travløp

Skrevet av Avdeling for hestevelferd,  23.12.2022
Artikkelbilde

Løpsreglementet har regler for hvordan det skal kjøres/rides i travløp. Likevel skjer det at regler brytes slik at deltakere blir sjenert. Vet du hvilke vurderinger dommernemnden skal gjøre når sjeneringer skal sanksjoneres?

Av Løpsreglementet fremgår det at det under kjøring og ridning i travløp ikke kan skiftes spor på en slik måte at andre deltakere hindres, forstyrres, oppholdes, eller på annen måte sjeneres. Det samme gjelder når hesten man kjører eller rir får galopp, og for å unngå å sjenere andre deltakere er det da viktig ikke å ta opp sin hest for mye, i tillegg til at hesten må styres ut av feltet på en måte som ikke sjenerer andre deltakere.
Det er alltid den ekvipasjen som skifter spor under løpet som har ansvaret for å påse at dette kan gjøres på en forsvarlig måte, og uten at det sjenerer andre deltakere.

Når det foreligger en sjenering i travløp, vil alvorlighetsgraden ha betydning for hvordan forseelsen skal bestraffes. En "vanlig" sjenering bestraffes med bøter, mens en sjenering som anses som grov sanksjoneres med utelukkelse, i tillegg til bot. 

Det har vært en generell oppfatning at en sjenering ikke er å anse som grov med mindre det har vært fysisk kontakt mellom ekvipasjene. Men det er også andre momenter som banedommernemnden skal vurdere i slike situasjoner, og som kan medføre at sjeneringen vurderes om grov til tross for at det ikke var fysisk kontakt. 

Følgende momenter skal av banedommernemnden vurderes ved utmåling av sanksjon:

  • Faremomenter, samt skadeomfang eller potensiale for skade som følge av forseelsen
  • Vinning/fordel oppnådd av skyldig ekvipasje som følge av forseelsen
  • Tap/ulempe påført den skadelidende ekvipasje som følge av forseelsen
  • Med hvilken skyldgrad forseelsen er begått (uaktsomhet, grov uaktsomhet osv.)
  • Omfanget av forseelsen, dvs. at om en forseelse får konsekvenser for flere ekvipasjer vil det normalt vurderes som skjerpende.

Momentet om fysisk kontakt inngår i flere av de ovenstående punktene. Eksempelvis kan fysisk kontakt mellom ekvipasjer som er i bevegelse slik som under et travløp medføre både at faremomentet økes betraktelig, samt at skadeomfanget blir betydelig større.

I særlige alvorlige tilfeller kan dommernemnden øke størrelsen på sanksjonen som ilegges for sjenering av konkurrent utover det som er oppgitt som et minimumsnivå i sanksjonsnormen. Dette gjelder også for lengden på utelukkelsen fra å delta i travløp som kusk og/eller rytter.

DNT har utarbeidet en informasjonsvideo om temaet sjenering som kan sees her:

https://dnt-tv.solidtango.com/video/travinfo-sjenering

https://www.youtube.com/watch?v=qhb1z2IZrBk&list=PLSpr-teNAOZ9wBFyP-HigzQPTiX_fgBTQ&index=2

Både banenes dommernemnder, og DNT er tilgjengelig for spørsmål og ytterligere informasjon om regelverket og de vurderinger som dommernemndene skal gjøre når det foreligger en sjenering .