Ny hestepassforordning 2016

Skrevet av Susanne Lindberg,  04.03.2016
Artikkelbilde
Illustrasjonsfoto

EU-kommisjonen har iverksatt arbeid med å forbedre mattryggheten når det gjelder hestekjøtt. Ett av stegene i prosessen er å revidere forordningen om identifikasjon av hestedyr (hest, esel, muldyr).

I Forskrift om identifikasjon av dyr av hestefamilien gjennomføres forordning (EU) nr. 504/2008 som gir bestemmelser om at alle hester i medlemsland, herunder EØS-land, skal være identifisert og ha et hestepass. Den største endringen i revisjonen er opprettelsen av et sentralt nasjonalt hesteregister der opplysninger om alle identifiserte hester skal samles. Disse opplysningene er allerede i dag samlet hos vært enkelt av de 9 passutstedende organene i Norge. Det skal opprettes et nytt sentralt hesteregister som de passutstedende organene skal rapportere opplysninger inn til. I hesteregisteret skal det også registreres om hesten kan slaktes til humant konsum eller ikke. Årsaken til at en hest ikke kan slaktes til humant konsum er oftest visse typer medisinering. Hesteeier kan også selv velge at hesten ikke skal kunne slaktes til humant konsum. Det sentrale nasjonale hesteregisteret i hvert medlemsland skal utveksle informasjon. Myndighetene i medlemslandet skal bestemme en tidsfrist for søknad om hestepass etter hestens fødsel, som hesteeieren må overholde. Overgangsordninger sørger for at hester identifisert etter tidligere bestemmelser skal ansees å være identifisert etter revisjonen av forordningen. http://www.mattilsynet.no/

I praksis vil de nye forordningene innebære:
Hesten skal ha pass innen fylte 6 mnd eller utgangen av det året den er født avhengig av hvilken dato som inntreffer sist. Det betyr at for hester født mellom 1. januar og 30. juni så inntreffer 31. desember samme år sist og dette blir fristen for å få utstedt hestepass.

For hester født mellom 1. juli og 31. desember så inntreffer dato for 6 mnd alder sist og dette blir fristen for å få utstedt hestepass.

Dersom ikke gitte frister blir overholdt så vil passet attesteres/stemples med at hesten ikke er egnet for bruk til humant konsum.

Praktisk vil dette si at for hester født før 30. juni må signalement og DNA analyse bli foretatt og sendt laboratoriet innen 15. oktober fødselsåret. For hester født etter 30. juni må dette skje senest når føllet er 4 mndr gammelt. Dette for å sikre at det er tid til å avlese DNA- prøver og utstede passet innen fristen.

Vi vil anbefale alle om å ordne med sertifiseringspakken (DNA / signalement) når føllet kommer inn fra beite etter sommeren. Dette for at det kan ta tid å lese av DNA analysen og passet skal være utstedt innen gitte frister.

Etter de nye forordningene vil det ikke bli mulig å utstede midlertidige hestepass, føll født i utlandet må hjem sammen med mor i fødselsåret. Dette for å overholde registreringsreglementet i henhold til sertifisering.

Ved import av hest må hestepasset sendes DNT som skal stemple og attestere passet, når dette er utført sender DNT hestepasset i retur til hesteholder.

Ved import fra land som ikke har hestepass utsteder DNT hestepass når identitet er godkjent, hestepasset vil bli stemplet/attestert med at hesten ikke er egnet for bruk til humant konsum i henhold til den nye forordningen.

Dersom hest blir slaktet/avlivet og passet ikke leveres på slakteri skal hestepasset sendes DNT sammen med melding om at hesten er død og eventuell dato for død.