Nytt Løpsreglement trer i kraft

Skrevet av Sportsavdelingen,  01.01.2016
Artikkelbilde

Revidert Løpsreglement trer i kraft pr.1.1.2016. Nedenfor listes en gjennomgang av de viktigste endringene, og reglementet i sin helhet finnes publisert på denne siden, under "Lover og reglement"

 

§ 2-4 Utstyr og vekt:
Ryttere skal benytte hjelmtrekk med fastsatt farge i montéløp med autostart. Dette innføres fordi nummerdekkenet i montéløp svært ofte er lite synlig for funksjonærene når ekvipasjene sees rett forfra. Eksempel på dette er når starterteamet skal påse at ekvipasjene kommer opp til startbilen i korrekt startspor.
Fargene på hjelmtrekken skal fordele seg som følger:
Spor 1                  gul
Spor 2                  blå
Spor 3                  rød
Spor 4                  mørke grønn
Spor 5                  hvit
Spor 6                  svart
Spor 7                  beige
Spor 8                  lilla
Spor 9                  lyse grønn
Spor 10                rosa
Hjelmtrekkene vil bli delt ut i innskrivningen (vekta) sammen med hestens nummerdekken så snart disse foreligger på alle baner.

§ 5-6 Norsk rekord
Norsk rekord skal registreres for den enkelte distanse og startmetode, og rekord på autostart må ikke lenger være bedre enn rekord for voltestart på tilsvarende distanse/startmetode.

Distansering:
Bestemmelsen om distansering er fjernet i sin helhet.

§ 7-6 Ansvarlig innmelders plikt/ansvar
Pkt. 5:
Ansvaret som hviler på hestens ansvarlige innmelder er ytterligere presisert, med den begrunnelse at feil som kan få konsekvenser for hestens startberettigelse og/eller plassering i et løp i størst mulig grad skal kunne unngås.
Andre ledd: Dersom en hest blir resultatkorrigert som følge av feilaktig innmelding/starterklæring, vil hestens eier være pliktig også å tilbakebetale utbetalt tilskudd/godtgjørelser, eksempelvis transporttilskudd.

§ 10-3 Inspeksjon av travhester/ponnier og oppstallingssted
Endringen følger som et ledd i et intensivert antidopingarbeid fra DNT sin side. Ny ordlyd skal gi hjemmel til å inndra ulovlig oppbevarte preparater eller behandlingsutstyr, eller å ta prøver dersom det oppdages preparater/stoffer som ikke kan identifiseres ut i fra emballasje e.l.

§ 11-2 Oppsamling og defilering
Løpsdager, med unntak av V75-dager, kan gjennomføres uten defilering.
Egen instruks skal gjelde.
Prøvestart skal dog alltid gjennomføres, i tilnærmet konkurransefart, og på banens publikumsside. I henhold til dette reglement, skal stevneveterinæren plassere seg slik at han/hun kan observere obligatorisk prøvestart.

§ 12-3 Brutt løp
Kusk/rytter pålegges å bryte løpet med hester som viser særlig grad av trøtthet eller tydelig tegn på skade. Dette ansvaret vil gjelde selvom plassering i løpet er innen rekkevidde, og innebærer en skjerpelse hva gjelder kusk/rytters ansvar for hestens velferd under løpet.

Videre skal hester som kommer til mål svært langt bak vinneren av løpet nå registreres som å ha brutt. Reglementet angir distansen til 30 sekunder.

§ 12-6 Opptreden ved galopp
I tilfeller der hest galopperer under løpet, og ikke umiddelbart kan tas ut av feltet, skal kusk/rytter påse at ekvipasjen ikke senker farten i en slik takt at det kan medføre, eller medfører, fare for bakenforliggende ekvipasjer. "Tommelfingerregel" vil være at det ikke skal tas opp mer enn én lengde pr. 100 meter.

§ 13-2 Sikkerhetsbestemmelser
For å ivareta sikkerheten for alle utøvere i forbindelse med oppvarming, startvognprøve og travløp, er det nå innført bestemmelser om stenging av løpsbanen under travløp og ved startvognprøve.
Under travløp, herunder prøve- og mønstringsløp samt ponniløp, skal løpsbanen, inkludert indre bane, stenges for all annen aktivitet. Eksempelvis må oppvarming av hester foregå på annet område enn indre bane når travløp avvikles.
Ved avvikling av startvognprøve skal løpsbanen, med unntak av indre bane, stenges for all annen aktivitet. Oppvarming av hester som ikke skal delta i startvognprøven skal foregå på indre bane, i tillegg til at traktorer etc. skal kjøres ut av løpsbanen.

§ 17-8 Iverksettelse av sanksjon og oppsettende virkning
Samtlige kjøre-/rideforbud vil bli iverksatt fra og med den 14. dagen etter ileggelsen. Det vil si at et kjøre-/rideforbud som eksempelvis ilegges en lørdag, skal tre i kraft fra og med lørdagen to uker etter.
Dette vil gjelde uansett lengde på kjøre-/rideforbudet.

§ 18-3 Saksbehandlingsbestemmelser ved appell
Frist for å innlevere appell er innskrenket til 7 dager fra vedkommende er gjort kjent med avgjørelsen. Bekjentgjørelse kan skje både skriftlig og/eller muntlig.
Dette følger som en naturlig konsekvens av at rettighetstap nå iverksettes etter 14 dager.